EaVT a ORGANIZAČNÁ ZMENA.

Keďže sme sa dozvedeli, že sa dejú na tomto útvare spoločnosti SLOVNAFT, a.s. neetické kroky voči zamestnancom , ktoré skôr naznačujú, že sa jedná o mobbing, či bossing musíme zaujať stanovisko.Zamestnávateľ pristúpil k organizačnej zmene, ktorej výsledkom by malo byť 12 zrušených pracovných pozícií v zmenovom režime a vytvorenie 6 pracovných pozícií v dvojzmennom rannom režime.

1.Predpokladáme, že spoločnosť už má vybraných zamestnancov, ktorých sa rozhodla prepustiť. Aj títo zamestnanci majú na výber či:

a) podpíšu dohodu s niekoľko mesačným odstupným k termínu organizačnej zmeny, /§63,76ZP+KZ/ alebo

b) nepodpíšu a potom im dňom doručenia výpovede bude plynúť až 3mesačná výpovedná doba podľa doby zamestnania, po ktorej dostanú až 4mesačné odstupné podľa doby zamestnania u zamestnávateľa, pričom ak je plánovaná organizačná zmena k 1.2.2021 tak pravdepodobne počas výpovednej doby , bude musieť zamestnávateľ uplatniť prekážku na strane zamestnávateľa, teda s náhradou mzdy pre zamestnanca, keďže pre nich nebude mať prácu./§62,63 a76ZP/

Pripomínam , že zamestnancovi, ktorý je práceneschopný, nemôže dať zamestnávateľ výpoveď, alebo v prípade práceneschopnosti počas výpovede, končí pracovný pomer posledným dňom pnky. /§64ZP/

Samozrejme potom takýto zamestnanec môže žiadať súd rozhodnúť o neplatnosť výpovede a náhradu mzdy. /§77 a79ZP/

2. Kameňom úrazu sú zamestnanci, ktorí majú prejsť na ranné zmeny, ale platné pracovné zmluvy majú na nepretržitý režim. Je na zamestnávateľovi, aké výhodné podmienky týmto zamestnancom predloží, aby ich presvedčil prijať takúto zmenu pracovnej zmluvy.

Preto je pre OZ ČLEN neprijateľné, aby sa zamestnávateľ vyhrážal zamestnancom prepustením, v prípade ak pod nátlakom nepodpíšu nové pracovné zmluvy. Zvlášť, ak títo vybraní zamestnanci na ranné zmeny, by mali byť tí najspoľahlivejší schopní riadiť tie najzložitejšie procesy. Zamestnanci majú platné pracovné zmluvy a ak sa zamestnávateľ rozhodne v prípade týchto pracovníkov prepustiť ich pre nadbytočnosť a organizačnú zmenu, týka sa ich postup rovnako , ako v prípade ak nepodpíšu akúkoľvek dohodu b)/§62,63 a76ZP/.

Samozrejme, že sa budú brániť podaním na Etickú radu skupiny MOL a po výpovednej dobe aj podaním žaloby voči zamestnávateľovi pre neplatnosť výpovede./§77 a79ZP+etický kódex/

Ešte raz pripomínam, že zamestnávateľ nemôže dať výpoveď zamestnancovi počas práceneschopnosti./§64ZP/

OZ ČLEN v týchto dňoch pripravuje všetky právne kroky, ktoré budú chrániť týchto zamestnancov a rovnako poskytne právne zastúpenie všetkým zamestnancom, ktorí sa rozhodnú pre pracovnoprávny spor proti zamestnávateľovi spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorý sa bude týkať celej organizačnej zmeny.Tím

OZ ČLEN

Releated

ROZHODCA A VYJEDNÁVANIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.

Vážení zamestnanci, v procese rozhodovania, ktorá odborová organizácia bude oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu prišlo k prirodzenému zdržaniu, z dôvodu koronavírusu a opatreniami s povinnou karanténou.Z tohto dôvodu budeme musieť byť my aj Vy, ešte niekoľko dní trpezliví, keďže tieto skutočnosti sú objektívne a nikto ich nevie ovplyvniť. Zamestnávateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa k procesu kolektívneho […]

ROZHODCOVSKÝ PROCES A PODIVNÉ UDALOSTI.

Keďže, bohužiaľ k dohode v procese kolektívneho vyjednávania medzi odborovými organizáciami v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. neprišlo, aj napriek snahe Odborového združenia ČLEN spojiť sily za požiadavky zamestnancov, bude rozhodovať v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní rozhodca, určený MPSVaR o tom, ktorá odborová organizácia je oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu. Jediné kritériom je počet členov, ktoré bude […]