Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je jedna z najdôležitejších organizačných jednotiek odborového združenia, ktorá má za cieľ kontrolovať a byť strážcom všetkých oblastí dotýkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany , ako aj stavu pracovného prostredia.

Dôležitou úlohou je nezávislé vyšetrovanie pracovných úrazov zamestnancov a pripomienkovať respektíve vyjadrovať súhlas, alebo nesúhlas s konečnou vyšetrovacou správou.

Zástupcovia komisie majú právo zúčastňovať sa rôznych kontrolných rokovaní a bezpečnostných previerok konaných zamestnávateľom a zároveň nezávisle zisťovať nedostatky na pracovisku buď technologického, protipožiarneho, alebo  zdravotného charakteru a to rozhovormi a informáciami priamo od zamestnancov.

Zákony Slovenskej republiky, ukladajú zamestnávateľovi odstrániť všetky takéto nedostatky, ktoré sú súčasťou vypracovaného protokolu z kontroly a v prípade závažných nedostatkov, ktoré ohrozujú bezpečnosť zamestnancov, má právo odborová organizácia žiadať odstavenie prevádzky na čas                  do odstránenia všetkých závažných nedostatkov.

Taktiež dôležitou úlohou komisie pre BOZP je pripomienkovať všetky pracovné predpisy a štatúty z oblasti BOZP a požiarnej ochrany.

Komisia pre BOZP pri OZ ČLEN zloženie:

Ing. Beata Vavreková – Inšpektor bezpečnosti práce,

Ľubomír Šóka

Imrich Bugár