Pre komunikáciu

Komisia pre komunikáciu má za prvoradú úlohu koordinovať  aktivity         v oblasti komunikácie voči zamestnancom, našim členom, vonkajšiemu prostrediu, ako aj voči zamestnávateľovi .

Ďalšou dôležitou úlohou komisie je tvorba a úprava webovej a intranetovej  stránky, ako aj tvorba časopisu OZ ČLEN.

Môžeme zhrnúť, že hlavnou činnosťou komunikačnej komisie je marketing a reklama, rôzne nápady a myšlienky z tejto oblasti,  ako aj vytváranie a hľadanie  komunikačných kanálov so zamestnávateľom a s vonkajším prostredím.

Komisia pre komunikáciu pri OZ ČLEN:

Ľubomír Šóka

Mgr. Miroslav Šuňal

Dárius Korosi