OZ ČLEN – návrh KZ SLOVNAFT, a.s. na rok 2021/22

Predstavujeme Vám sumár našich návrhov do vyjednávania novej kolektívnej zmluvy v roku 2021. V zásade sme vychádzali z nášho dlhodobého cieľa približovaniu sa mzdovým nárokom kolegov susednej rafinérii vzdialenej 60 km od rafinérie Slovnaft, keďže sme sa posledných 8 rokov naopak, skôr vzďaľovali. Rovnako sme sa snažili zapracovať do nášho návrhu aj benefity a príplatky, ktoré sme mali a za posledných osem rokov postupne stratili.

Aj keď nie je dnes ešte jasné ktorá odborová organizácia bude vyjednávať mzdové podmienky pre zamestnancov na nasledujúce obdobie, sme toho názoru, že by sa mali odborové organizácie v tejto snahe vybojovať pre zamestnancov čo najlepšie mzdové podmienky spojiť a tak ukázať silu pred zamestnávateľom. Lebo bez podpory zamestnancov žiadna odborová organizácia nevyjedná to čo zamestnanci očakávajú.

OZ ČLEN sa Vás snaží od svojho vzniku presvedčiť, že aj bez rôznych benefitov a výhodných dohôd pre odborovú organizáciu sa dá robiť pre zamestnancov maximum. Odborová organizácia je len sprostredkovateľom a nástrojom dosiahnutia Vašich požiadaviek. Systém lojálnych odborových organizácií sa samozrejme bude brániť a len trpezlivosťou a vytrvalosťou ho vieme položiť na lopatky.Vyššie mzdy znamenajú aj vyššie dôchodky, ktoré budete dostávať v čase, kedy Vám už žiadny politik tieto dôchodky nezvýši. Jediná veličina, ktorá nám dáva silu a oprávnenie vyjednávať sú Vaše podpísané prihlášky za nášho člena.

Návrh KZ 2021/22 OZ ČLEN:

Časti 1 a 2 KZ, príloha č.7 – navrhujeme upraviť s prihliadnutím na existenciu dvoch odborových organizácií.

3.7.1 -Pracovný čas Navrhujeme týždenný pracovný čas navrhujeme skrátiť zo súčasných 37,5 hodín na 35,5 hodín pre zamestnancov v nepretržitom režime.

3.7.5 -Prestávka v práci a primeraný čas na jedlo a odpočinok Navrhujeme nový bod v KZ, ktorý definuje primeraný čas na jedlo a odpočinok v dĺžke 30 min, ktorý bude zarátaný do pracovného času.

3.7.6 -Súbežný výkon práce
Navrhujeme nový bod v KZ, ktorý by mal riešiť časový úsek 15 min súbehu zmien formou konta súbehu výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien.

3.15.1 -Odstupné V prípade skončenia pracovného pomeru z dôvodu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu navrhujeme zvýšiť odstupné nad rámec ZP v kategórii zamestnancov 10-15 odpracovaných rokov na 5, 15 – 20 na 6 a 20 a viac na 7 priemerných mesačných zárobkov.

3.15.2.2 a 3.15.3 -Ďalšie odchodné a odchodné dohodou pre dlhodobo nepriaznivý stav zamestnanca
Navrhujeme zjednotiť priznané násobky nad rámec ZP v oboch bodoch kolektívnej zmluvy. Navrhujeme doplniť za pracovný pomer, ktorý trval nad 25 až do 35 rokov – 5 násobok, 35 a viac rokov – 6 násobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

4.2.3 -Zvýšenie základnej mzdy
a)Navrhujeme zvýšenie základnej nástupnej mzdy zamestnancov zaradených do projektu Kariérny rast na 1010 EUR s účinnosťou spätne od 1.1.2021. Zvýšenie základných miezd každého zamestnanca zaradeného do projektu Kariérneho rastu sa navýši o 100 spätne od 1.1.2021.Navrhujeme ďalej zvýšenie mzdového ohodnotenia každej kompetencie v kariérnom rebríku projektu Kariérny rast o 30€ na každú kompetenciu.b)Zamestnancom, ktorí nie sú zaradení do projektu Kariérny rast navrhujeme zvýšenie základných miezd o 10%.

4.3.5, príloha .č4 KZ -Mzdové zvýhodnenie za prácu v jednotlivých pracovných režimoch navrhujeme zvýšiť o 30%, rovnako navrhujeme zvýšiť príplatky za nočnú, poobednú prácu a prácu v sobotu a nedeľu.

4.3.9 -Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce Navrhujeme návrat na znenie platné do 31.12. 2013 a zvýšenie príplatku o 30%. /cca 90€ namiesto prevádzkového príplatku 30€/

4.3.11 -Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas navrhujeme zvýšiť zo súčasného 45/55% na 55/65 % priemerného zárobku zamestnanca.

4.3.13 -Príplatok za odpracované roky Nový bod v KZ navrhujeme príplatok 10€/mesačne pre zamestnanca, za každý odpracovaný rok u zamestnávateľa.

4.4.2.1 -VOVO Navrhujeme stanoviť presné podmienky minimálnych a maximálnych priznaní odmeny podľa hodnotenia zamestnanca.

4.4.8 -Štvrťročná odmena Navrhujeme navýšiť objem finančných prostriedkov zo súčasných 2,2% na 3 % z dvanásť násobku objemu priemerných základných miezd dotknutých zamestnancov.

4.4.9 -Vianočná mzda Navrhujeme, aby základná suma vianočnej odmeny sa rovnala násobku priemernej základnej mzdyv spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

4.4.10 -Odmena za hospodársky výsledok spoločnosti Nový bod v KZ, navrhujeme za každých 30 mil.€/EBITDA skupiny SLOVNAFT, a.s. za rok 2020 /každému zamestnancovi skupiny vyplatiť 100 € k 1.4.2021.

5.2.1 – Stravovanie zamestnancov Navrhujeme možnosť výberu medzi finančným príspevkom, alebo zabezpečením stravovania zamestnávateľom, pre zamestnancov v nepretržitej prevádzke.

5.7 -Voliteľný sociálny príspevok Navrhujeme zvýšiť voliteľný sociálny príspevok na 2 400 EUR ročne, a vyplácať ho mesačne vo výške 200 EUR , zrušiť preukazovanie formou kafetérie.

Príloha č. 10 KZ – Kariérny rast zamestnancov Navrhujeme rokovať o celom vnútropodnikovom predpise Kariérny rast zamestnancov, pričom navrhujeme: – zvýšenie mzdového ohodnotenia každej kompetencie v rade kariérneho rebríka o 30€/ kompetencia.
– na získanie maximálneho mzdového ohodnotenia v jednotlivých pracovných pozíciách žiadať od zamestnanca maximálne znalosť 3 kompetencií v rámci jednotlivých pracovných pozícií. – prehodnotiť zaradenie jednotlivých výrobných jednotiek a prevádzok do vyšších kategórií, pričom navrhujeme zachovať výlučne 3 kategórie, do ktorých budú zaradení , aj všetci zamestnanci logistiky, terminálov a dispečeri. – prehodnotiť jednotlivé pracovné pozície a ich zaradenie v rámci kariérneho rebríka, ako aj HAY úrovne pracovných pozícií.

Tím OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]