STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných predpisoch a to napriek tomu, že mu to ukladá paragraf 232 Zákonníka práce.

Takže vychádzame z dnešnej informácie prezidentky Slovenskej republiky a to, že pravdepodobne bude plne funkčných len cca 70 % testovacích stanovísk, čo nás vedie k záveru, že aj zamestnanci, ktorí sa budú chcieť otestovať nebudú mať možnosť a tým pádom za vzniknutú situáciu nebudú niesť zodpovednosť. Reštrikčné nariadenia vlády voči zamestnancom, by boli v tejto situácii zjavne diskriminačné. V tejto právnickej spleti rôznych vyjadrení a aj s odkazom na aktuálne interné predpisy v spoločnosti Slovnaft, a.s. máme za to, že:

1.Celoplošné testovanie je dobrovoľné

2.Každý pozitívne testovaný nastupuje na desaťdňovú pandemickú PN, alebo čerpe po dohode dovolenku, alebo vykonáva , ak mu to zdravotný stav dovoľuje prácu z domu po desaťdňovej lehote môže byť, ale aj nemusí byť znovu testovaný, ak za posledných 3 dní nebol v kontakte s pozitívnou osobou. Iný interný predpis zas ukladá povinnosť zamestnanca po desaťdňovej dobe sa zúčastniť na opakovanom testovaní.

3. Každý, kto prišiel do kontaktu s pozitívne testovaným počas plnenia pracovných povinností /kontakt s kolegom na pracovisku/ má možnosť využiť prácu z domu, keď mu to zdravotný stav dovoľuje. Ak mu to zdravotný stav nedovoľuje môže čerpať PN. Ak nie je možná práca z domu zamestnanec čerpe desaťdňovú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, Tento bod zamestnávateľ podľa našich informácií v určitých prípadoch, ktoré môžu mať za následok odstavenie prevádzky, pre nedostatok pracovníkov, nedodržuje.

4. Každý, kto prišiel do kontaktu s pozitívne testovaným mimo zamestnania a oznámi to zamestnávateľovi by sa mal otestovať na náklady zamestnávateľa a až do potvrdeného negatívneho výsledku čerpať nariadenú povinnú karanténu. Za túto dobu by mal čerpať prekážku v práci na strane zamestnávateľa /rozpor s nariadeniami zamestnávateľa/, alebo prejsť na prácu z domu, respektíve čerpať dovolenku.

5. Zamestnávateľ a tobôž nie pracovník SBS nemá právo, aj keď to vyžaduje a odvoláva sa na vyhlášku hlavného hygienika, na informáciu o Vašom zdravotnom stave, keďže zákony, ktoré to zakazujú sú nadriadené vyhláškam a nariadeniam vlády SR. Máme za to, že tento proces sa mal uskutočniť cez zdravotnú pracovnú službu s informáciou spôsobilý, nespôsobilý. /diskutabilný rozpor s nariadením zamestnávateľa/

6. Zamestnanec, ktorý prejaví záujem pracovať, ale nepredloží zamestnávateľovi certifikát a zamestnávateľ mu odmietne vstup do zamestnania má podľa nášho názoru nárok na prekážku na strane zamestnávateľa. /rozpor s nariadením zamestnávateľa/

7. Zamestnanec, ktorý oznámi zamestnávateľovi, že neabsolvoval celoplošné testovanie a zostáva podľa nariadenia vlády v desaťdňovej karanténe čerpe prekážku v práci na strane zamestnanca.

8. Spoločnosť Slovnaft, a.s. vykonáva na základe interných predpisov , aj bezplatné selektívne testovanie v prípade návratu zamestnancov z desaťdňovej karantény, práce z domu, alebo prekážky v práci, ktoré nespadá pod celoplošné testovanie. Navyše spoločnosť poskytuje zamestnancom a ich rodinným príslušníkom zľavu na testovanie vo firme Medirex a.s.

9. Zamestnanec je povinný svojmu priamemu nadriadenému oznámiť najneskôr nasledujúci deň, pozitívny výsledok na Covid 19, alebo kontakt s podozrivou osobou na Covid 19.

Rozporné stanoviská sme zvýraznili, to že sa rozchádzame s právnym názorom ešte neznamená, že máme pravdu v tomto právnom celospoločenskom guláši, keďže konečné stanovisko môže povedať len súd. Otázky súladu s ústavou s opatreniami vlády sme rovnako neriešili, keďže spoločnosť je rozdelená a odbory by sa nemali angažovať politicky či na jednu, alebo druhú stranu. Treba si uvedomiť, že je vyhlásený núdzový stav a Slovnaft, a.s. je podnikom kritickej infraštruktúry.

V prípade rôznych pracovnoprávnych sporov našich členov voči zamestnávateľovi ohľadom opatrení v súvislosti s pandémiou, OZ ČLEN poskytne právnu pomoc aj zastupovanie svojim členom. Stále platí príslovie, tam kde nie je žalobca, nie je ani žalovaný.

Rovnako si naďalej myslíme, že by mali všetci zamestnanci , aj napriek rozdielnym názorom, byť ohľaduplní k svojim kolegom a používať všetky predpísané ochranné pomôcky, dodržiavať interné nariadenia, ako aj včas oznamovať svojmu priamemu nadriadenému skutočnosti , ktoré môžu ohroziť zdravotný stav ostatných kolegov v práci.

OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]