Vyjadrenie pracovníkov Distribúcia elektriky (DEL) na prevádzke EaVT.

My pracovníci uvedeného strediska, ktorí sme účastníkmi procesu prípravy novej organizačnej zmeny cítime naliehavú potrebu vyjadriť svoj názor a informovať v tomto zmysle o tom ako vnímame prebiehajúci proces a jeho následky.

Nový riaditeľ EaVT prevzal útvar Distribúcia elektriny po bývalom riaditeľovi pánovi Szemetovi v dobre nastavenom konsolidovanom stave, kde posledné zmeny po integrácii spoločnosti CMEPS do spoločnosti Slovnaft boli po všeobecnej diskusii a pripomienkovaní upravené vydaním PI02 v roku 2019.Po rokoch hľadania a dolaďovania optimálnej organizačnej štruktúry sme boli presvedčení, že pre nás nastanú časy pokojnej práce podľa dobre nastavených pravidiel, ktoré sme spoločne vytvárali za vedenia riaditeľa p. Szemeta.

Nástupom nového pána riaditeľa sa však toto všetko má zmeniť a začali sa šíriť reči o podstatnom znížení počtu zmenových operátorov. Keďže sme sa neustále potýkali s problémami obsadenosti zmien, kedy sme väčšinu roka pracovali na minimálnych počtoch operátorov s čím súviseli vysoké počty nadčasov a problémy s obsadenosťou zmien a čerpaním dovoleniek a ostatných nárokov nechceli sme tomu veriť. Na naše otázky v tomto smere sme vždy dostávali odpovede, že sa chystá iba akási „štúdia“ a tá nám nakoniec ukáže či je možné optimalizovať procesy. Priebeh spomenutej štúdie potom spočíval v meraní časových snímok v ustálenej prevádzke, pričom povereným pracovníkom na tieto merania bol pre nás dosiaľ neznámy pán Boško.

Pri diskusiách k týmto meraniam a vyhodnocovaní sme poukazovali na častokrát nesprávne a neadekvátne údaje, pretože prácu elektrikárov nie je možné nijako normovať a merať jej časovú náročnosť, pričom skutočnosť sa ukáže hlavne pri riešení neštandartných situácií, pre ktoré sú vlastne aj nastavené minimálne stavy na zmenách. Snažili sme sa poukazovať na mnohé problémy pri zabezpečovaní napájania a manipuláciách na prevádzkach Slovnaftu, pričom po poslednej integrácii nám pribudla ďalšia strategická prevádzka Tepláreň, ktorej zložitosť mnohí neovládajú.

Už v tomto procese sme zistili, že naše dobre mienené komentáre a obavy o bezpečné prevádzkovanie a prácu nás operátorov sa stretávajú s odporom u riadiacich pracovníkov a toľko pretriasaná spätná väzba je kritizovaná, ako nepodporovanie vytýčených zmien. Tí, čosi dovolili mať iný názor boli postupne pridávaní na „čiernu listinu“. Toto obdobie bolo a je pre nás výrazne stresujúce, panuje nepriateľská atmosféra a postupne napriek našim pripomienkam vyšlo najavo aj to, čo sa šepkalo už od začiatku. 6 zmenových operátorov bude prepustených a 6 bude pracovať v rannom 12 hodinovom režime.

Bol to pre nás naozaj šok, nechápeme ako sa bude dať takto prevádzkovať zmenová práca pri zabezpečovaní chodu prevádzok, pri už aj súčasných problémoch. Atmosféra v súčasnosti je na bode mrazu, ľudia sú vyslovene zastrašovaní výpoveďami pri akýchkoľvek nesúhlasných reakciách, pretože vraj „všetko je už rozhodnuté“. Osobné rozhovory s jednotlivcami sa nesú pod hrubým nátlakom, zastrašovaním, dokonca častokrát arogantným spôsobom. Všetci pracujeme v atmosfére strachu. Prvé mená operátorov, ktorí boli určení na výpoveď a patria medzi najskúsenejších operátorov (VNO, ZVZ) sú práve pre ich kritiku a spätnú väzbu. Nové dohody na ranný režim sú podmieňované podpisom, alebo výpoveďou, napriek tomu, že hodnotenie pracovného výkonu oslovených je vnímané ako nadštandartné.

Sme presvedčení, že u mnohých boli v tomto procese porušené Etické zásady v rámci EK a sú rozhodnutí sa obrátiť na príslušnú komisiu. Naši nadriadení totiž nijako nedokážu vysvetliť na základe akých kritérií vyberali zamestnancov, ktorí majú byť postihnutí zmenami. Čo je však najdôležitejšie pripravované zmeny považujeme za nepripravené, nebezpečné, ohrozujúce prevádzkovanie technologických celkov v Slovnafte ako aj samotných operátorov zásobovania elektrinou.

My ani naši zástupcovia na informačnom stretnutí s manažmentom sme nedostali žiadne konkrétne podklady, na základe ktorých je možné realizovať takéto závažné zmeny. Nepoznáme spomínanú „štúdiu“, ktorá je podkladom realizácie zmien, nie je pripravená ani komunikovaná PI02, čo je základný dokument organizácie našej práce ani ostatné dokumenty požadované našimi zástupcami. Takéto závažné zmeny v počte zmenových operátorov, zmeny pracovných zaradení a celková zmena organizácie práce strediska DEL, ktorá bude mať podľa nás negatívny dopad na zabezpečenie havarijnej odozvy na zmenách je vysvetlená zo strany pána riaditeľa stručne: “V nadväznosti na štúdie zaoberajúce sa efektívnosťou fungovania útvarov na Energetike navrhujeme zrušenie 6 pozícií (Vedúci zmeny, Vnútorný a vonkajší operátor). V nadväznosti na toto opatrenie a berúc v úvahu celosvetovú situáciu a ponaučenia z nej navrhujeme upraviť 6 pozícií z nepretržitého režimu na ranný režim.“

O etickom rozmere celého nami popísaného procesu svedčí aj skutočnosť, že napriek spomenutej „celosvetovej situácii“ a potrebe vyhodiť dlhoročných pracovníkov a skúsených operátorov, na druhej strane nie je problém obratom vytvoriť na EaVT novú príjemnú pracovnú pozíciu pre hlavného „režiséra“ spomínaných zmien pána Martina Boška.

Zamestnanci útvaru

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]