NARIAĎOVANIE KĹZAVÝCH ZMIEN

K tejto téme sme sa vyjadrovali pravidelne, takže ešte raz.
Na začiatok Vás musíme informovať, že tému Xových zmien a KV čiek riešime naďalej, keďže sa Inšpektorát práce úspešne vyhol rozhodnutiu k nášmu podaniu. Dlhodobo tvrdíme, že výsledkom tohto systému sú neustále minimálne stavy na výrobných prevádzkach rafinérie s čoraz menej skúsenými operátormi.
Jednoducho napísané, zamestnávateľ nevie pokryť pri 37,5 hodinovom týždni celkový ročný pracovný čas so štyrmi 12 hodinovými zmenami, alebo s piatimi 8 hodinovými zmenami bez nadčasovej práce v objeme vyše 200 hodín za rok na zamestnanca len vďaka tomuto systému.
Definovanie X ových zmien sa musia riadiť ustanoveniami Zákonníka práce, rovnako, ako aj plnenia za odpracovanie takejto zmeny nad rámec týždenného pracovného času.
X ová zmena znamená nadčas a kĺzavé voľno znamená náhradné voľno, lebo iné definície Zákonník práce , ani nepozná.

1. v prvom rade patrí zamestnancovi za takto odpracovanú zmenu príplatok za prácu nadčas
2. ak sa zamestnanec dohodne s nadriadeným na čerpaní náhradného/kĺzavého voľna za takto odpracovanú zmenu, termín čerpania tohto voľna podlieha dohode zamestnanca a nadriadeného, ale ak sa nedohodnú, môže termín určiť zamestnávateľ, keďže slovíčko poskytne znamená môže určiť.
3. ak zamestnávateľ neposkytne čerpanie náhradného voľna zamestnancovi v lehote 3 mesiacov po odpracovaní X ovej zmeny, musí zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi príplatok za prácu nadčas.

Na dohode o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, teda X ovú zmenu sa musí dohodnúť samotný zamestnanec so zamestnávateľom a nemôže tento záväzok, alebo dohodu uzatvoriť za zamestnanca odborová organizácia, ako sme toho svedkami v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v prílohe č.6 Kolektívnej zmluvy.

Príloha č.6 platnej kolektívnej zmluvy nemôže v nižšom rozsahu upravovať ustanovenia §121 Zákonníka práce, ani obchádzať § 97 Zákonníka práce.
Podotýkame, že ak zamestnanec nesúhlasil s náhradným voľnom za prácu nadčas nie je prípustné nariadenie voľna zamestnávateľom.
Pre vylúčenie pochybností napr. o ústnej dohode by bolo vhodné jasne najlepšie písomne oznámiť zamestnávateľovi nesúhlas
s čerpaním náhradného voľna za prácu nadčas v mesiaci
v ktorom nárok vznikol./ tlačivo nájdete na našej stránke na intranete/.
Pre praktické účely uvádzame, že už pri súhlase s náhradným voľnom za X ovú zmenu treba zo strany zamestnanca podmieniť tento súhlas s termínom čerpania, v opačnom prípade žiadať v prvom rade príplatok za nadčas. Treba si uvedomiť, že pri príplatku máte väčšie plnenie, ako pri čerpaní náhradného voľna a je tam riziko, že Vám ho môže určiť zamestnávateľ.

§ 97ZP
Práca nadčas
(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

§ 121ZP
Mzda za prácu nadčas
(1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.
(3) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.
(4) Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas.
(5) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1, a ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas

Tím OZ ČLEN

Releated

KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť. Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo […]

PITNÝ REŽIM V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, A.S..

Keďže spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zmenila v tomto období spôsob zabezpečovania pitného režimu na vonkajších pracoviskách výrobných prevádzok so záťažou teplom v letných mesiacoch a samozrejme, tak, ako vždy sa, ani neunúvala aspoň diskutovať tento krok s Odborovým združením ČLEN, reagujeme na dotazy zamestnancov.Pitný režim, zvlášť pre vonkajších operátorov bol do teraz zabezpečovaný minerálnymi vodami v […]