SVOJVÔĽA ZAMESTNÁVATEĽA

DOVOLENKY, KV A VÝMENA ZMIEN

V posledných dňoch sa dozvedáme od zamestnancov, že niektoré nariadenia, ktoré aplikujú jednotliví vedúci na výrobných prevádzkach sú v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce.
Tieto opatrenia nijako nesúvisia s opatreniami zavedenými v súvislosti s covid vírusom. S podobnými nariadeniami sme sa stretávali aj v minulosti , takže zacitujeme trošku zo Zákonníka práce.

1. Nariaďovanie dovoleniek
2. Nariaďovanie čerpania tkz. kĺzavých zmien
3 Nariaďovanie výmeny zmien

DOVOLENKY
§ 111ZP

(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní
so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného
s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a
do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.
(5) Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ by mal prihliadať na aj záujem zamestnanca a prerokovanie s ním znamená hľadať súlad so znením zákona a teda záujem zamestnanca.
S OZ ČLEN nemá zamestnávateľ podpísaný žiadny predchádzajúci súhlas určeného plánu dovoleniek, aj keď máme na dotknutých výrobných prevádzkach oveľa väčšie zastúpenie, ako ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. Preto je oprávnené zo strany zamestnancov smerovať relevantné otázky na predsedu ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. pána Kaczora.
Treba objektívne povedať, že vymáhanie všetkých práv zamestnancov v tejto otázke je komplikované, keďže je ťažké dokázať pred kontrolnými orgánmi, že neprišlo respektíve prišlo k prerokovaniu, alebo k dohode zamestnávateľa so zamestnancom.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311#cast3

Bohužiaľ, ak bude tento stav pretrvávať, budeme sa musieť obrátiť na Inšpektorát práce s otázkou, či má zamestnávateľ podpísaný predbežný súhlas zástupcov zamestnancov s určeným plánom dovoleniek, nech sa ukáže kde je pravda.

Ak bude zamestnávateľ naďalej zneužívať svoje dominantné postavenie a poklonkovanie odborových funkcionárov, tak potom pre zamestnanca ostáva jedine čerpanie PN, ak má zdravotné problémy, alebo čerpanie OČR, ak musí ostať s dieťaťom doma, čerpanie prekážok v práci podľa Zákonníka v práci.A samozrejme nesúhlasiť s nadčasovou prácou, ak zamestnávateľ nevie zabezpečiť organizáciu práce pri iných stavoch, ako sú výnimočné udalosti.

Pre inšpiráciu:

§ 138ZP

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.

(2) Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov. Pracovné voľno patrí na nevyhnutne potrebný čas a to za čas cesty na odber a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca. Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311#cast5

Releated

KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť. Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo […]

PITNÝ REŽIM V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, A.S..

Keďže spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zmenila v tomto období spôsob zabezpečovania pitného režimu na vonkajších pracoviskách výrobných prevádzok so záťažou teplom v letných mesiacoch a samozrejme, tak, ako vždy sa, ani neunúvala aspoň diskutovať tento krok s Odborovým združením ČLEN, reagujeme na dotazy zamestnancov.Pitný režim, zvlášť pre vonkajších operátorov bol do teraz zabezpečovaný minerálnymi vodami v […]